Lemieux

Lemieux moves between different spaces by the flick of your hand

Lemieux är en spegling av människans rörelse mellan faktisk tid och rum. Våra rum är i ständig förändring och så även deras behov. Med Lemieux styr du mekaniskt ljuset efter rummets och ditt behov. Det är formgivarens ambition att ljuset ska förena och skapa balans mellan våra rum. I designen möts form och funktion i ett samspel som reflekterar såväl samhällets som rummens utveckling. Lemieux is a reflection of the human motion between actual time and space. Our rooms are in continuous change and so are their needs. With Lemieux, you control the mechanical light after yours and the rooms needs. It’s the form-givers ambition that the light should unite and create a balance between our rooms. In the design, form, and function meets in an interaction that re-flects both the society and the rooms evolution.

Project info
Fredrik Baigi
email
2019