Curriculum

Industridesign syftar på utveckling av vardagens produkter, tjänster och system; produkter traditionellt sett avsedda för tillverkning i stora serier. Industridesign identifieras i allt större sammanhang som en betydande konkurrensfaktor i ett globalt perspektiv.

Industridesignutbildningen i Lund utgår från ett konstnärligt och tekniskt perspektiv med hänsyn taget till de industriella villkoren. Utbildningen drar nytta av bredden inom Lunds universitet. Studenten får följa kurser på avdelningar som är specialiserade inom olika ämnesområden. De teoretiska kunskaperna tillämpas på ett eller flera projekt. Projekten genomförs ibland med företag, någon gång tillsammans med ingenjörsstudenter och ibland efter egna idéer. Som stöd för projektarbetet lär sig studenterna bygga modeller både i 3D-datorprogram och i verkstäderna.

Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Studenterna har möjlighet att vistas en termin vid ett utländskt universitet och varje termin kommer utbytesstudenter till Industridesignskolan. Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Som industridesigner kan du skapa ett ömsesidigt mervärde för brukare och leverantörer av produkter och tjänster för att därigenom bidra till en ökad konkurrenskraft i en globaliserad värld utnyttjande din egen talang och kreativitet för att bidra till utvecklingen och användningen av produkter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv.

Du har efter kandidatutbildningen möjlighet att söka till en konstnärlig masterutbildning i design, huvudområde industridesign,120 hp.